logo

Obchodní podmínky

společnosti ABAPO trade, s.r.o., se sídlem Divadelní 3242, 760 01 Zlín

IČ: 06517102, DIČ: CZ06517102

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C102557.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti ABAPO trade, s.r.o. (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.abapo.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky umístěné na adrese www.abapo.cz.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající doplňovat a upravovat, či měnit. 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY - OBJEDNÁVKA

2.1. ESHOP

Prohlédněte si nabízené produkty, jejich popis a cenu. U vybraných použijte odkaz "objednat" a doplňte počet kusů, tím vybraný produkt vložíte do "košíku". Obsah nákupního košíku se Vám bude neustále objevovat aktualizovaný vlevo. Kliknutím na košík můžete upravovat počet objednávaných kusů. V momentě, kdy budete se svým výběrem spokojeni, doplníte fakturační údaje a dáte "odeslat". Tímto je proces objednání dokončen. Objednávka Vám bude obratem potvrzena na Váš mail, tím se stává závaznou. Pokud by se stalo, že Vám potvrzení do 15 minut nedojde, napište na abapo@abapo.cz nebo volejte na 725 893 707.

2.2. E-MAILEM

Pro objednání můžete také použít objednávku mailem. Na našem webu si vyberete zboží. Pak nám na adresu abapo@abapo.cz pošlete mail, kde uvedete druh zboží, jeho množství a fakturační údaje. Objednávka Vám bude do 1 hodiny potvrzena na Váš mail, tím se stává závaznou. Pokud pošlete objednávku mailem mimo naši provozní dobu (8.00-16.00 hod. ve všední dny), obdržíte potvrzení do hodiny od začátku provozní doby. Pokud by se stalo, že Vám potvrzení v tomto čase nedojde, volejte na 725 893 707.

2.3. TELEFONICKY

Pro objednání postačí i telefonická objednávka s uvedením zboží, množství, fakturačních údajů a mailové adresy. Objednávka Vám bude do 1 hodiny potvrzena na Váš mail, tím se stává závaznou. 

3. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. OSOBNÍ ODBĚR

Zboží si můžete vyzvednout osobně na adrese Divadelní 3242, 760 01 Zlín, kláštěrní dům Regina. Pokud zboží objednáte ve všední dny do 14.00 hod., bude zboži připraveno k odběru nejpozději v průběhu dalšího všedního dne. Až bude Vaše zboží připraveno k odběru, budete informováni telefonicky. Platba je v hotovosti při převzetí zboží.  

3.2. VLASTNÍ DOPRAVA NA ÚZEMÍ MĚSTA ZLÍNA

Na území města Zlína zajišťujeme dodání zboží vlastní dopravou. Pokud zboží objednáte ve všední dny do 14.00 hod., dodáme je nejpozději v průběhu dalšího všedního dne. Obdržíme-li objednávku dopoledne, je možné, že zboží doručíme ještě tentýž den. O času dodání budete informováni telefonicky předem. Platba je v hotovosti, dopravné a balné zdarma. 

3.3. DODÁNÍ MIMO ZLÍN

Zásilka Vám bude doručena prostřednictvím České pošty nebo jiné přepravní balíkové služby. U větších zásilek zajistíme vlastní nebo smluvní dopravu. Platba je nejdříve na dobírku, později na fakturu, splatnost faktury do 14 dní. Fakturu a dodací list obdržíte v balíku a také Vám oba doklady pošleme v den odeslání mailem. Kromě ceny zboží účtujeme poštovné a balné (viz Ceník). 

3.4. DODACÍ LHŮTA PŘI DODÁVKÁCH MIMO ZLÍN

Dodací lhůta je max. do 48 hodin od momentu připravení k odeslání ve všední dny. Pokud obdržíme objednávku do 12.00 hod., je zboží připraveno k odeslání ještě tentýž den. Pokud přijde objednávka po 12. hodině, je zboží připravenoho k odeslání nejpozdějí následující den. 

4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

4.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízebého zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 

4.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, webové stránky, telefonní číslo (dále společně vše jako "osobní údaje"). 

5.3. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické nebo tištěné podobě.

5.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 

5.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující potvrzuje, že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

5.6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, může:

- Požádat prodávajícího o vysvětlení.

- Požadovat, aby prodávající odstranil takoto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty oprávněnou, prodávající neprodleně odstraní vzniklý stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

5.7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

5.8. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, obchodním sdělením, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. 

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (objednávkou). Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané. Za shodu s kupní smlouvou se také považuje jakost a užitné vlastnosti objednaného zboží pro věc takového druhu obvyklé. Dále je shoda s kupní smlouvou dovozována splněním požadavků právních předpisů kladených na výrobky tohoto druhu. Za naplnění objednávky dle kupní smlouvy je považováno i dodání zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti či odpovídající účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.2. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlovou, tj. je s ní v rozporu (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), trpí vadamí, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlovou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět kupujícímu a účtovány náklady na dopravu dle platného ceníku. 

6.3. ZÁRUČNÍ DOBA

Na veškeré zboží nabízené prostřednictvím těchto stránek je poskytována plná záruka dle platných právních předpisů a dle záručních podmínek výrobce. 

6.4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. 

Záruku nelze uplatnit v následujících případech: 

- Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.

- Vada byla způsobena běžným opotřebením. 

- Vada vznikla nesprávným používáním zboží (např. užíváním v rozporu s návodem k použití).

- Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem. 

- Vada vznikla nevhodným skladováním, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží. 

- Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce. 

- Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

- Zboží bylo poškozeno v rámci zásahu vyšší moci (např. živelné katastrofy). 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v původní délce. 

Práva kupujícího: 

- Jde-li o vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady možné a není-li takový postup účelný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy. 

- Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému uživání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy. 

- Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. 

- Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. 

6.5. NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškozeí zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího ke kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud bylo zboží vinou dopravy poškozené nebo v zásilce část zboží chybí, kupující je povinen ihned sepsat s pracovníkem přepravní firmy příslušný protokol a odmítnout převzetí zásilky ! Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen o tomto neprodleně informovat jak přepravce, tak i prodávajícího. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. 

6.6. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Místem uplatnění reklamace je: Divadelní 3242, 760 01 Zlín. Kupující je spolu s reklamovaným zbožím povinen hzaslat "reklamační protokol", který mu bude na vyžádání zaslám emailem. Kupující bude telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace. Zásilky, které budou zaslány prodávajícímu na dobírku, nebudou přijaty. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.1.2018. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Aktuální znění bude vždy kupujícím k dispozici na těchto internetových stránkách.