Služby

S čím Vám osobní asistent pomůže?

 • s péčí o sebe – pomoc s oblékáním, česáním apod.
 • s osobní hygienou a koupáním
 • s přípravou jídla – s vařením a podáním jídla
 • s péčí o domácnost a s nákupy
 • s doprovody k lékaři, na úřady, na procházky, na zájmové aktivity apod.
 • s dalšími úkony běžného života

Cílová skupina:

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři

Věková struktura cílové skupiny uživatelů:

 • dospělí 27-64 let
 • mladší senioři 65 – 80 let
 • starší senioři nad 80 let

 

POSLÁNÍ

Posláním je poskytovat terénní sociální službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením s ohledem na individuální potřeby každého jednotlivého uživatele. Služba je poskytována v přirozeném domácím prostředí uživatelů.

CÍL

Cílem služby je podpora uživatelů při každodenním překonávání problémů spojených s běžnými činnostmi, motivace uživatelů tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a vedení uživatelů k zachování a udržení jejich schopností a samostatnosti. Cílem je také podpořit uživatele při překonávání osamělosti, navazování společenských kontaktů a realizování zájmů, přání a potřeb.

ZÁSADY SLUŽBY

Ve službě osobní asistence jsou uplatňovány následující principy:

 • Princip dodržování práv a svobod uživatele, zachování důstojnosti uživatelů – Poskytovatel při poskytování služeb dbá na ochranu základních lidských práv uživatelů. Pracovníci respektují individualitu uživatele a zvláštnosti každé rodiny.
 • Princip respektování soukromí – Pracovníci dbají na to, aby při návštěvě domácího prostředí nedocházelo k narušení soukromí uživatele a rodiny.
 • Princip individuálního přístupu – Pracovníci přistupují ke každému uživateli dle jeho individuálních potřeb.
 • Princip vlastní volby uživatele – Uživatel svobodně rozhoduje o svém vlastním životě, je respektován jeho názor.
 • Princip spolupráce s rodinnými příslušníky – Poskytovatel se snaží v rámci možností spolupracovat s rodinou uživatele.
 • Princip partnerství – Při poskytování sociální služby jsou poskytovatel a uživatel vždy rovnocennými partnery.
 • Princip profesionálního přístupu – Poskytovatel garantuje profesionální způsob poskytování sociální služby a její kvality.
 • Princip flexibility – Proces sociální služby může být dle situace a potřeb uživatele doplňován, přizpůsobován a upravován. Služba se vyvíjí tak, aby co nejvíce vyhovovala požadavkům a potřebám uživatelů.
 • Princip poskytnutí základního poradenství – každý uživatel má právo na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.