Služby

S čím Vám osobní asistent pomůže?

 • s péčí o sebe – pomoc s oblékáním, česáním apod.
 • s osobní hygienou a koupáním
 • s přípravou jídla – s vařením a podáním jídla
 • s péčí o domácnost a s nákupy
 • s doprovody k lékaři, na úřady, na procházky, na zájmové aktivity apod.
 • s dalšími úkony běžného života

Cílová skupina:

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři

Věková struktura cílové skupiny uživatelů:

 • dospělí 27-64 let
 • mladší senioři 65 – 80 let
 • starší senioři nad 80 let

 

POSLÁNÍ

Posláním je poskytovat terénní sociální službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením s ohledem na individuální potřeby každého jednotlivého uživatele. Služba je poskytována v přirozeném domácím prostředí uživatelů.

CÍL

Cílem služby je podpora uživatelů při každodenním překonávání problémů spojených s běžnými činnostmi, motivace uživatelů tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a vedení uživatelů k zachování a udržení jejich schopností a samostatnosti. Cílem je také podpořit uživatele při překonávání osamělosti, navazování společenských kontaktů a realizování zájmů, přání a potřeb.

ZÁSADY SLUŽBY

Ve službě osobní asistence jsou uplatňovány následující zásady:

 • Dodržování práv a svobod uživatele, zachování důstojnosti a intimity – poskytovatel při poskytování služeb dbá na ochranu základních lidských práv uživatelů. Pracovníci respektují individualitu uživatele, zvláštnosti každé rodiny a zachovávají intimitu.

 • Respektování soukromí– pracovníci dbají na to, aby při návštěvě domácího prostředí nedocházelo k narušení soukromí uživatele a rodiny.

 • Individuální přístupu a empatie– pracovníci přistupují ke každému uživateli dle jeho individuálních potřeb a jsou vůči těmto potřebám vnímaví.

 • Vlastní volba uživatele – uživatel svobodně rozhoduje o svém vlastním životě, je respektován jeho názor.

 • Podpora samostatnosti – pracovníci podporují uživatele k jeho samostatnosti v rámci jeho možnosti, aby mohl co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí a vyhnul se nepříznivé životní situaci či jejímu prohlubování.

 • Spolupráce s rodinnými příslušníky – poskytovatel se snaží v rámci možností spolupracovat s rodinou uživatele.

 • Partnerství – při poskytování sociální služby jsou poskytovatel a uživatel vždy rovnocennými partnery.

 • Profesionální přístup– poskytovatel garantuje profesionální způsob poskytování sociální služby a její kvality.

 • Flexibilita – proces poskytování sociální služby může být dle situace a potřeb uživatele doplňován, přizpůsobován a upravován. Služba se vyvíjí tak, aby co nejvíce vyhovovala požadavkům a potřebách uživatelů.

 • Poskytnutí základního poradenství – každý uživatel má právo na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

 • Mlčenlivost a ochrana osobních dat – poskytovatel je vázán mlčenlivostí a ochranou osobních údajů uživatele.