Sjednání služeb

Pokud máte zájem o služby osobní asistence, vyplňte a zašlete nám, prosím, žádost o poskytování osobní asistence.
Formulář ke stažení PDF DOC

V případě dotazů kontaktujte Bc. Petra Hlůšková – telefon: +420 602 444 901, petra.hluskova@abapo.cz

 

Jak probíhá sjednání služeb

První kontakt probíhá ze strany zájemce/žadatele o službu nebo rodinných příslušníků směrem k poskytovateli. Zájemci/žadatelé mohou poskytovatele kontaktovat telefonicky, nebo osobní návštěvou v kanceláři.

Na základě prvního kontaktu je sjednáno první osobní setkání poskytovatele a zájemce/žadatele a to buď:

 • v kanceláři poskytovatele na adrese Divadelní 3242, 760 01 Zlín
 • v domácnosti zájemce/žadatel o službu
 • v nemocnici – pokud je zájemce/žadatel hospitalizován
 • na jiném místě dle dohody

Pokud není první schůzka realizována v domácím prostředí, vyžadujeme ji před zahájením služby, abychom mohli zjistit, v jakém prostředí bude služba poskytována.

Na tomto setkání (sociálním šetření) je zájemce/žadatel informován o podmínkách, za kterých Poskytovatel službu poskytuje. Zájemce/žadatel získává následující informace:

 • o rozsahu poskytování sociální služby
 • upozorňujeme, že nemáme oprávnění poskytovat zdravotnické úkony
 • o místní a časové dostupnosti služby
 • o ceníku služby
 • informace o uzavření Smlouvy o poskytnutí osobní asistence
 • informace o podmínkách ukončení Smlouvy o poskytnutí osobní asistence
 • informace o kontrole kvality služby ze strany Poskytovatele
 • kontakty na sociální pracovnici a koordinátorku pracovníků

 

Poskytovatel v této fázi zjišťuje představy zájemce/žadatele o službu, co od služby očekává, jaké jsou jeho osobní cíle, kterých by chtěl pomocí služby dosáhnout. Zájemce/žadatel sám rozhoduje o tom, zda službu bude chtít využít a pokud ano, tak v jakém rozsahu.
Sociální pracovnice si v průběhu šetření zapisuje potřebné informace. Výstupem z šetření a podkladem pro začátek služby je zápis ze sociálního šetření.

Uzavírání smlouvy o poskytování osobní asistence

Dojde-li ke shodě mezi zájemcem/žadatelem a poskytovatelem, je vypracována písemná smlouva o poskytování služby osobní asistence na základě záznamu z jednání zájemce/žadatele o službu.

Před podpisem smlouvy jsou zájemci/žadateli zopakovány skutečnosti, které smlouva obsahuje. Jestliže zájemce/žadatel náležitostem smlouvy rozumí a s obsahem souhlasí, smlouvu je možné podepsat.

Smlouvu za poskytovatele podepisuje vedoucí služby. Smlouvu za uživatele podepisuje sám uživatel, v případě překážky je podepsána zástupcem stanoveným dle platné legislativy ČR.

Pravidla pro postup při odmítnutí zájemce/žadatele

ABAPO – osobní asistence může dle §90 odst.3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách odmítnout zájemce/žadatele o službu v těchto případech:

 1. a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 2. b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 3. c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 Při odmítnutí zájemce/žadatele o službu a neuzavření smlouvy z důvodu plné kapacity, je zájemce/žadatel zařazen do evidence žadatelů, která je k tomu vedena.
Zájemci/žadatelé jsou zařazováni do evidence dle data žádosti.