logo
< návrat zpět

Sjednání služeb

Ke stažení formulář žádosti o poskytování osobní asistence (PDFDOC)

Zájemci mohou poskytovatele kontaktovat telefonicky, e-mailem, pomocí webového formuláře nebo osobní návštěvou.

Na základě prvního kontaktu je sjednáno první osobní setkání poskytovatele a zájemce a to buď:

 • v kanceláři poskytovatele na adrese Divadelní 3242, 760 01 Zlín
 • v domácnosti zájemce o službu
 • v nemocnici – pokud je zájemce hospitalizován
 • na jiném místě dle dohody

Upřednostňujeme setkání v domácím prostředí zájemce. Pokud není první schůzka realizována v domácím prostředí, vyžadujeme pozdější schůzku i v domácím prostředí, abychom mohli zjistit, v jakém prostředí bude služba poskytována.

Na tomto setkání (sociálním šetření) je zájemce informován o podmínkách, za kterých Poskytovatel službu poskytuje. Získává následující informace:

 • o rozsahu poskytování sociální služby
 • upozorňujeme, že nemáme oprávnění poskytovat zdravotnické úkony
 • o místní a časové dostupnosti služby
 • ceník služby
 • informace o uzavření Smlouvy o poskytnutí osobní asistence
 • informace o podmínkách ukončení Smlouvy o poskytnutí osobní asistence
 • informace o kontrole kvality služby ze strany Poskytovatele
 • kontakty na vedoucího služby a případně na sociální pracovnice

 

Od zájemce požadujeme následující informace:

 • požadavky na poskytování služby
 • osobní cíle žadatele
 • identifikační údaje do smlouvy o poskytování osobní asistence
 • možná zdravotní rizika, která by mohla u uživatele nastat
 • kontakty na rodinné příslušníky či jiné osoby, které si zájemce určí

 

Poskytovatel v této fázi zjišťuje představy zájemce o službě, co od služby očekává, jaké jsou jeho osobní cíle, kterých by chtěl pomocí služby dosáhnout. Zájemce sám rozhoduje o tom, zda službu bude chtít využít a pokud ano, tak v jakém rozsahu. Sociální pracovnice si v průběhu šetření zapisuje potřebné informace. Výstupem z šetření a podkladem pro začátek služby je zápis ze sociálního šetření.

 

Uzavírání smlouvy o poskytování osobní asistence

Dojde-li ke shodě mezi zájemcem a poskytovatelem, je vypracována písemná smlouva o poskytování služby osobní asistence na základě záznamu z jednání zájemce o službu.

Před podpisem smlouvy jsou zájemci zopakovány skutečnosti, které smlouva obsahuje. Jestliže zájemce náležitostem smlouvy rozumí a s obsahem souhlasí, smlouvu je možné podepsat.

Smlouvu za poskytovatele podepisuje vedoucí služby. Smlouvu za uživatele podepisuje sám uživatel, v případě překážky je podepsána zástupcem stanoveným dle platné legislativy ČR.

 

Pravidla pro postup při odmítnutí zájemce

ABAPO – osobní asistence může dle §90 odst.3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách odmítnout zájemce o službu v těchto případech:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Při odmítnutí zájemce o službu a neuzavření smlouvy z důvodu plné kapacity, je uchazeč zařazen do evidence uchazečů, která je k tomu vedena. Uchazeči jsou zařazováni do evidence dle data žádosti.

 

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTÍ

Pokud nejste spokojená/ý/ s naší službou, máte možnost podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytované služby následujícím způsoby:

 • Písemně na adresu: ABAPO, s.r.o. Divadelní 3242/6, 760 01 Zlín
 • Elektronickou poštou: abapo@abapo.cz
 • Anonymně formou stížnosti vhozené do schránky přání a stížností na adrese Divadelní 3242/6, 760 01 Zlín, na dveřích kanceláře organizace
 • Telefonicky: 725 893 707 - vedoucí služby, 602 444 901 - sociální pracovnice
 • Osobně

 

Kdo stížnost vyřizuje:

Stížnost na pracovnice v přímé péči – vyřizuje sociální pracovnice 

Stížnost na sociální pracovnice – vyřizuje vedoucí služby 

Stížnost na vedoucího služby – vyřizuje Krajský úřad Zlínského kraje 

 

Jakým způsobem si můžete stěžovat:

 • Písemnou formou
 • Ústní formou
 • Anonymně

 

V případě Vašich stížností, přání či připomínek postupujte, prosím, podle následujících bodů:

1.  Na adrese Divadelní 3242, 760 01 Zlín má ABAPO osobní asistence poštovní schránku, do které můžete vhazovat svá přání a stížnosti.

2.  Ústní formu stížnosti můžete zvolit osobní nebo telefonickou. Dále je možno použít poštu nebo mail.

3.  Vedoucí ABAPO nebo sociální pracovnice jsou povinni tuto schránku pravidelně minimálně 1x týdně kontrolovat, zda není ve schránce nový vzkaz.

4.  Každou stížnost či přání vyřizuje nejprve vedoucí služby.

5.  Termín vyřizování stížností: písemné i ústní stížnosti jsou vyřizovány písemně, lhůta pro vyřízení je max. 15 dnů. Tuto lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit.

6.  Všechny stížnosti (písemné, ústní, anonymní) jsou evidovány v knize stížností.

7.  Anonymní stížnosti jsou vyřizovány neadresně, jsou vyřízeny písemným zápisem na všechny podněty stížností tak, aby bylo zřetelné, co chtěl stěžovatel sdělit.            
      Odpověď na anonymní stížnost je zveřejněna na webových stránkách organizace.

8.  Máte právo si svobodně zvolit při vyřizování své stížnosti jakéhokoliv nezávislého zástupce, nebo v případě komunikační potřeby tlumočníka.

9.  Stížnosti se používají ke zkvalitnění služby.